گواهینامه پایان دوره آموزشی

گواهینامه پایان دوره آموزشی که هنرجویان پس ازگذراندن دوره های تخصصی در رشته های مختلف ازکارشناسان آموزشی شرکت دریافت مینمایند .