گواهینامه سطح C

گواهینامه سطح C

هنرجویانی که موفق به دریافت امتیاز نمایندگی از شرکت شده اند در این سطح از شرکت کارت تکنسینن زیبایی دریافت می نمایند .

در این کارت به مشاور و نماینده ی شرکت که قبلاً پس از توفیق در مراحل مختلف امتیاز نایندگی گرفته است ، اجازه داده می شود تا مطابق استاندارد تعیین سطح شرکت نسبت به ارائه ی خدمات مشاوره تعیین سطح تا سطح C اقدام نماید .