گواهینامه سطح B

گواهینامه سطح B

هنرجویانی که موفق به دریافت امتیاز نمایندگی از شرکت شده اند در این سطح از شرکت کارت کارشناسزیبایی دریافت می نمایند .

در این کارت به مشاور و نماینده ی شرکت که قبلاً پس از توفیق در مراحل مختلف امتیاز نایندگی گرفته است ، اجازه داده می شود تا مطابق استاندارد تعیین سطح شرکت نسبت به ارائه ی خدمات مشاوره تعیین سطح تا سطح B اقدام نماید .