۲۸آبان روز سلامت و زيبايي
لازم است تذکرداده شود که نامگذاری روز(۲۸ آبان ماه ) با عنوان سلامت وزیبایی به هیچ وجه نمی بایست شائبه ی این مهم راتقویت ویا حادث نماید که صرفا ً درجهت تجلیل ازصنف خاص یاصرفاً فعالان عرصه ی سلامت وزیبایی است. بلکه این عنوان دقیقاً باهمه ی آحاد ملت اعم ازمردوزن مرتبط است وامکان پرداختن به این موضوعات رابیش ازپیش جهت فرهنگ سازی ومعرفی الگوهای موفق وروش های صحیح استفاده ازمحصولات وامکاناتی که موجب بروزافزایش سلامت ،زیبایی شادابی وطراوت فردی وحتما اجتماعی است رامیسرمی نماید.
۲-قطعاًفرآیند توسعه ی فرهنگی ونیل به اهداف مندرج درسند چشم انداز ۲۰ساله ی نظام وایران اسلامی درافق ۱۴۰۴ به عنوان کشوری مقتدر – آزاد – آباد ومستقل والگو درجهان اسلام وحیات بخش ونوید بخش مسلمین درصورتی میسر است که استمرار فعالیت ها وطرح های فرهنگی نیزتضمین گردند. فلذا نامگذاری یک روز معین به نام وعنوان سلامت وزیبایی تذکری است برای همگان تادرجهت هدفمندنمودن فعالیت های مرتبط باسلامت وزیبایی اقدام نمایند.
۳- بی شک دشمنان قسم خورده ی نظام درکمین سوء استفاده ازموقعیت ها وظرفیت هایی هست که گاهاً دراثربی توجهی می توانند مدخل ورود وایرادخسارات فرهنگی وعقیدتی وسستی اعتقاد وایمان فردی واجتماعی( بالاخص نسل جوان) گردند. که به قطع ویقین مسأله سلامت وزیبایی می توانند دراثر بی توجهی وبی برنامه گی وغفلت ازمؤثر ترین مداخل ورودی انواع خرده فرهنگ ها وترویج ابتذال وبی بندوباری ومولود انواع آسیب های اجتماعی مرتبط نیز باشند وبالعکس دراثر توجه ودقت وهدفمند عمل کردن وپرداختن بموقع به این مقولات اولاً تهدید ات رابه فرصت هاتبدیل نموده ثانیاً راه ورود ونفوذ سیاست ها ی فرهنگی غلط وترویج ابتذال وبه فرموده ی رهبرفرزانه ی انقلاب شبیخون فرهنگی رامسدود وآنان راناامیدمی نماید.

۴- مسئله سلامت وزیبایی وپرداختن به این دومهم وظیفه ای شرعی وانسانی وازآنجا که گرایش انسان به زیبایی ،گرایشی فطری والهی است اجتناب نا پذیراست فلذا پیامبرعظیم الشأن اسلام نیزفرموده اند :
الله جمیل ویحب الجمال یحب ان یری اثرنعمته علی عبده
که « خدازیباست وزیبایی رادوست دارد و دوست دارداثرنعمت خود رادربنده اش ببنید.»  .
لذا درسال های اخیر متأسفانه دراثر غفلت وبی توجهی ورفتارهای توأم باافراط واعمال سلیقه فردی وسخت گیری برخاسته ازقیاس به نفس مواجه باتفریط درپرداختن به خودنمایی واظهارزیبایی تفریطی تعدادکثیری ازجوانان عزیز وسرمایه های اجتماعی وآینده سازان ایران عزیز شده ایم . تاجایی که متأسفانه امروز شاهدکاهش سن آرایش وگریم زیبایی وکرکسیون ومتعادلسازی چهره هستیم . فلذا این رخداد موجب افزایش مصرف درسطح ملی و ورود قاچاق کثیر ازانواع محصولات بهداشتی وآرایشی ازخارج به داخل گردیده که غالباً هم لیبل لازم وتاییدیه ی لازم را از وزارت بهداشت ایران ندارند .ضمن اینکه این مسأله موجب گردیده که ایران جزء ده کشور پرمصرف محصولات آرایشی درجهان باشد واین مورد بسیارنگران کننده است .
۵-ازآنجاکه مروجین فرهنگ سلامت وزیبایی درکشور مابسیارند والبته یکی ازمهمترین اقشار موثر دراین امر فعالان وصنف آرایشگران کشور هستند . نامگذاری این روز می تواند به فرصتی جهت معرفی الگوهای موفق وفرهنگ سازی دراین عرصه والبته ترویج فرهنگ عفاف وحجاب ومدومدگرایی ایرانی وهمینطور تحکیم روابط خانواده وافزایش سلامت فردی واجتماعی و تعالی شادابی عمومی درجامعه ومطابق بافرهنگ وآداب و روسوم ایرانی اسلامی باشد.
لذا نبودن برنامه ای منسجم وسازمان یافته ازیک سو و بی توجهی وبدرفتاری واعمال روش های توام بابی مهری واستفاده ازابزارهای قهری بافعالان این صنف درشهرها واستان های مختلف به بهانه ی پیشگیری ، کنترل ومهارآسیب های اجتماعی ، روز بروز بروخامت اوضاع وتهاجم فرهنگی ورفتارهای انفعالی افزوده است . بنابراین تجلیل ازپیشکسوتان ، معرفی برترین ها والگوهای موفق وتوجه به آموزش به عنوان بهترین ابزار فرهنگ سازی واصلاح رفتار وتربیت دراین مناسبت ، قطعاً برهدایت فعالان جوان این عرصه وراهنمایی وهدایت جوانان درمصرف درست ازمحصولات وامکانات وبرخورداری ازدانش وعلم لازم واحترام به فرهنگ وآداب ورسوم ایرانی اسلامی ومراعات آن خواهد انجامید.
۶- شرایط اقلیمی – آب وهوایی وبومی ایران اسلامی ازیک سو وآداب ورسوم محلی وقومی ازسوی دیگر موجب گردیده تافعالان این عرصه بااعمال روش ها وسبک های مختلف آرایشی ، خواسته یاناخواسته دانسته یانادانسته مبادرت به تبلیغ وترویج آن روش ها وسبک ها نمایند .همچنین تعداد روبه افزایش فعالان این عرصه درسراسر کشور نیز قابل توجه است به عنوان مثال درشهرستان کوچکی مثل آمل ، بیش از۸۵۰ سالن آرایشی ، درشهرکرج که حسن همجواری باپایتخت رادارد ۷۰۰۰ سالن ، وبه همین ترتیب درتهران بزرگ نیز بیش از ۱۲۵۰۰ سالن فعالیت دارند ،گاهی به نظر می رسد تعداد این واحدهای صنفی ازتعداد نانوایی ها نیز افزونتر وبیشتراست.
بی شک پرداختن به زیبایی برای مردان وزنان موجب افزایش اعتماد به نفس است وقطعاً فعالان این عرصه نیز ازاعتماد به نفس بالا وروابط عمومی نافذ واثرگذار برخوردارند . وازسوی دیگر ازدیرزمان یکی ازاصناف واقشاری که آرای آنان برای مردم مهم ومؤثر بوده وحتی درامر تحقیق ازدواج ها نیز موثر بوده است ، نظرات همین گروه بوده وهست . ازاین جهت نامگذاری روز۲۸آبان به نام روز سلامت وزیبایی امکان برنامه ریزی – امکان سنجی – ظرفیت سنجی – تدبیر ورائه ی روش های تاثیر گذار فرهنگی واصلاح رفتار وهدایت عملکردهای صحیح را موجب ساخته وزمینه ی فعالیت های نیک وپسندیده رانیز فراهم می نماید.
ودیگربرنامه ها وطرح های درحال پرداخت

-۱برگزاري جشنواره ي هنر آرايش و زيبايي كشور:
-۱-۱    تشكيل دبيرخانه ي دائمي
-۲-۱    جمع آوري آثار و طبقه بندي تجربيات و سوابق در اين عرصه.
-۳-۱    تعيين موضوعات فعاليت جشنواره در زمينه ي هنر آرايش و زيبايي در:
ايرانبستان – ايران در ادوار مختلف تاريخي – ايران پس از ظهور اسلام – اقوام واقشار مختلف – سبك هاي اصيل ايراني كه به اشتباه يا تعمداً به عنوان سبكآرايش اروپايي يا غيره مطرح  مي گردند.
-۴-۱    برگزاري همايش هاي علمي و تخصصي.
-۵-۱    برگزاري فستيوال هاي تخصصي و مسابقات هدفمند.

-۲برگزاري نمايشگاه تخصصي و سراسري با موضوع آرايش و زيبايي:
۱-۲ -معرفي برترين ها.
-۲-۲ تجليل از پيشكسوتان.
۳-۲ -معرفي توانمندي ها.
-۴-۲ معرفي نوآوري ها و سبك هاي جديد.
-۵-۲ امكان ارتباط مستقيم فعالان اين عرصه با يكديگر.
-۶-۲ تدوين بانك اطلاعات.
-۷-۲ امكان ايجاد بنگاه هاي اقتصادي زود بازده.
-۸-۲ امكان معرفي استاندارد هاي علمي، تخصصي و لازم.

-۳برگزاري همايش ها و تورهاي آموزش تخصصي:
شركت مكاپ با توجه به ضرورت آموزش هاي تخصصي و اقبال و استقبال فعالان اين عرصه از همايش ها و تورهاي آموزشي سعي دارد مدل جديد و مناسب با شئون اجتماعي،ملي و مذهبي كشور را در برپايي اين قبيل  فعاليت ها بكار بندد تا هم پاسخگوي نياز و مطالبه ي فعالان اين عرصه باشد و هم رضايت و خشنودي مسئولين را فراهم نمايد. لذا نوع برنامه ريزي هاي خود را به شرح ذيل اعلام ميدارد:
-۱    اطلاع رساني از طريق رسانه ها.
-۲    ثبت نام از داوطلبان.
-۳    استفاده از مربيان حائز شرايط.
-۴    تدوين برنامه هاي آموزشي براساس نيازسنجي و امكان سنجي.
-۵    صدور كارت عضويت و حضور در همايش.
-۶    جمع آوري وسايل تصوير برداري و موبايل قبل از برگزاري همايش ها.
-۷    تدوين برنامه هاي جانبي، هدفمند و محتوايي براي تورهاي آموزشي.
-۸    انتشار ويژه نامه ها و بروشورهاي محتوايي حاوي: برنامه هاي همايش – معرفي استانداردهاي علمي و آموزشي – پيام هاي ديني و علمي – معرفي الگوهاي رفتاري و موفق.
-۹    كنترل حضور و غياب ها و برقراري نظم و انظباط در طول برگزاري همايش ها.
-۱۰    استقبال از حضور نمايندگان دولت و نهادهاي دولتي مرتبط در همايش ها و تورهاي آموزشي به عنوان مهمان و ناظر و ارزشياب.
-۱۱    توزيع فرم هاي نظر سنجي و ارزشيابي ميان حضار.
-۱۲    جمع آوري بانك اطلاعات صنفي و مهارتي از حضار.

-۴ساخت و توليد برنامه هاي آموزشي:
شركت مكاپ در نظر دارد به منظور هدفمند سازي برنامه هاي آموزشي مخصوصاً آموزشهاي تخصصي و ويژه و احياناً موردي با همكاري مربيان و كارشناسان حائز شرايط اقدام به ساخت و توليد برنامه هاي آموزشي با توجه به شأن و شئون ملي ومذهبي كشور نموده و براي نخستين بار در فواصل برنامه ها مخاطبين را با پيامهاي معنوي قرآن و معصومين (ع) و مسئولين و رهبران ديني و مراجع عظام واحكام ديني و شرعي آشنا نمايد. و از افرادي جهت تدريس و آموزش استفادهنمايد كه مورد تأييد و متعهد باشند تا در اين زمينه نيز الگو آفريني شود.
همچنيناين شركت سعي دارد با طرح آرايش به سبك ايراني در اين برنامه ها موجبتحكيم اصالت هنر ايراني و هويت بخشي و تكريم جايگاه فعالان اين عرصهمخصوصاً در بخش هاي تدريس و مربيگري باشد.
از جمله فعاليت هاي ديگر اينبخش، پخش توضيحاتي در خصوص اصول ايمني در كار و مراعات بهداشت و اصول علمي ومراعات نكات و موارد بهداشتي و پزشكي و علمي لازم در انجام خدمات و انطباقآن با شرايع ديني و احكام شرعي است.
به همين منظور دردو بخش توليد فيلم– اسلايدVCD هاي آموزشي و ساخت تيزرها و كليپ ها و برنامه هاي رسانه اي(داخلي و خارجي) امكان تدوين و تنظيم و ساخت و توليد با مراعات نكات فوقالذكر و در راستاي اهداف نظام اسلامي تحت كنترل و نظارت بخش هاي دولتي وامنيتي فراهم مي باشد.

-۵تدوين و تنظيم و انتشار اولين ژورنال آرايش و زيبايي:
اينشركت امكان تدوين و تنظيم و انتشار اولين ژورنال آرايش و زيبايي  كشور رابراساس اهداف نظام اسلامي و منطبق بر شرايع ديني و احكام اسلامي و قوانينموضوعه و مربوطه را دارد.
به هر حال لزوم و ضرورت وجود ژورنال مذكور برهيچ كس پوشيده نيست و انتشار اين ويژه نامه آن هم توسط نهاد مردمي و تحتنظارت و حمايت سايه اي دولت مي تواند در راهنمايي راهبردها و اجراي  سياست هاي مشخص وتعيين شده ي كشور و  نظام اسلامي در اين رابطه نافذ و مؤثرباشد و بر حفظ اصالت اين هنر به سبك ايراني و معرفي متدهاي علمي و مدل هايجديد و مقابله با آرايش ابتذال پاسخ گوي مطالبات باشد.
در ضمن اينژورنال مي تواند مصور و همراه با پيام هاي آموزشي و معرفي استانداردهايلازم و تبيين پيام هاي علمي، احكام شرعي و پيام هاي معنوي باشد