طرح توجیهی ضرورت ایجادرشته مراقبت زیبایی

 

وتأسیس دانشگاه علمی کاربردی آن

 

طراح ومتقاضی اجرای طرح :

 

شرکت مهدکارآفرینان پگاه پایا

 

                مکان پیشنهادی ومصوب طرح :

 

                                                                                                                 استان البرز – شهر کرج

 

۱۳۹۰

 

  سال جهاد اقتصادی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

پاسخ به سوالات :

 

طرح توجیهی ضرورت ایجادرشته مراقبت زیبایی

 

 

الف- نیاز سنجی :

 

امروزه توجه آحادمردم درجهان وبطور اخص درکشورمادرپرداختن به زیبایی ،آراستگی وحفظ سلامت جسمی وروحی پایدار روز افزون بوده وبه شدت از گذشته فاصله گرفته است .

 

 

۱-   تشریح وضعیت فعلی وآینده حوزه ی شغلی مهارتی مورد نظر :

 

 

فعالان وصاحبان صنف وصنعت زیبایی بی شک برای دوام وقوام کارومهارت خود ،برخود لازم می بیند تانحوه ی فعالیت خود را مطابق رشدتکنولوژی صنعت ودانش روز پیش ببرند.

 

بنابراین دروضعیت فعلی :

 

ü     تولید کنندگان محصولات آرایشی (داخلی ،خارجی).

 

ü   (مراکز قدرت ،حاکمیت )دولتی ونهادهای مرتبط با این حوزه دربخش های آموزشی (سازمان                                   فنی و حرفه ای)وخدماتی (وزارت بازرگانی – مجامع امورصنفی واتحادیه ها ).

 

ü     مدیران ومربیان آموزشگاه های مراقبت زیبایی .

 

ü     مدیران وفعالان انواع سالن های آرایشی وزیبایی .

 

برتوجه به این ضرورت اجتناب ناپذیر واقفند :

 

 

 

بی شک هنرآراستن ،آرایش و زیبایی ازتوابع اساسی ومهم «مد»درجهان است وعمرمفیدومکفی «مد»درجهان ۶ماه بیش نیست .

 

ایران کشوری باظرفیت فرهنگی اجتماعی متفاوت است وآداب ورسوم حاکم برمناطق بومی باتوجه به شرایط اقلیمی وآب وهوایی آن قابل توجه وتأمل است .

 

تفاوت گونه های زیستی ورنگ پوست افراد وتغییرات آناتومی چهره های آنان در نقاط مختلف کشوراز شمال به جنوب ،غرب به شرق ومرکزکشور کاملاً مشهود است وخود باعث بروز روش هاوسبک های آرایشی متفاوت شده است .

 

محدودیت ها ،محرومیت ها وممنوعیت ها ی تبلیغ واطلاع رسانی دربخش های رسانه ای این عرصه ،مولود بروز مشکلات وصرف هزینه های جبرانی گردیده اند.

 

«خلاء همه ی کاستی ها ونبودن امکانات به جهت رفتارها وتصمیم های برخواسته از سلایق وبه دور از توجه به واقعیت ها وضروریات ،اکنون توسط اصحابان شبکه ها ورسانه های ماهواره ای فارسی زبان پرمی شود . خوراک فرهنگی ،آموزشی

 

 

اجتماعی درارائه ی الگوها وپاسخ به مدهای برخواسته از فرهنگ غربی خود گواه این مدعاست – وامروز به دغدغه ای جدی مبدل گشته است.»

 

   جمعیت متقاضی وکاهش شدید سن مصرف محصولات آرایشی روز افزون است ومرجعی، تولیت ساماندهی ، تدوین استاندارد مصرف محصولات را عهده نگرفته یا شاید کثرت مدعیان ساماندهی خود مولود این غفلت وسردرگمی است و… .

 

ودر آینده :

 

ودرصورت تأسیس دانشگاه علمی کاربردی رشته ی مراقبت زیباییدوامکان وجود دارد :

 

ادامه ی طریق وراه فعلی که سال هاست آزموده ایم ونتایجش درجامعه مشهود است وحاصلی جز افزایش نگرانی ودغدغه وبروز انواع آسیب اجتماعی مخرب رادرپی نداشته است .

 

توجه به واقعیت ها ،نیازها ،ضروریات واقدام به برنامه ریزی وتدوین برنامه های آموزشی خاصه درسطوح آموزشی عالی با هدف ساماندهی واصلاح ساختارها وتدوین استانداردها که همه ی این امور می توانند دربرنامه های فرهنگی ،آموزشی دانشگاه علمی کاربردی ودررشته ی مراقبت زیبایی تامقاطع تحصیلی کاردانی وکارشناسی مورد توجه ودقت نظرقرارگرفته وسامان یابند .

 

 

بنابراین :

 

 با تشکیل وتأسیس دانشگاه علمی کاربردی ورشته ی مراقبت زیبایی تاسطوح ومقاطع تحصیلی کاردانی وکارشناسی ،می توان امیدواربود ،اغلب انتظارات نظام دربخش ساماندهی وتدوین استاندارد های خدماتی –رفتاری ومصرف تأمین گردد.

 

زیرا، قطعاً آموزش خاصه دربخش های عالی تروفراهم نمودن شرایط تحصیلی درمقاطع عالی (کاردانی وکارشناسی)می توانند مولود اصلاح فرهنگ وساماندهی عرصه ی بهداشت ، سلامت وزیبایی باشد .

 

درضمن با تدوین طرح درس وتعیین استاندارد آموزشی درمقاطع مذکور بی شک به آنچه مورد انتظار است ودانستن آن توسط صاحبان وفعالان این صنف وصنعت برپویایی ودرستی کار وفعالیت آنان منطبق برفرهنگ وآداب ورسوم ایرانی اسلامی کمک می کند ،می توان دست یافت .

 

آنچه مسلم است آموزش منحصربه فعالان خدمات آرایشی یا مدیران سالن ها ومراکز خدمات زیبایی نمی شود بلکه قطعاً تدوین استاندارد های آموزشی می تواند برارتقاء سطح :

 

 

۱-  تولیدمحصولات آرایشی وبهداشتی (بالاخص داخلی)ومراعات الگوی صحیح مصرف با هدف تعدیل سن مصرف درکشور ومراعات استاندارد محصولات بهداشتی وآرایشی الگوی مصرف می تواند تولید کنندگان ووارد کنندگان محصولات آرایشی ،بهداشتی رادرساماندهی این مهم راهنما باشد .

 

۲-  (مراکز قدرت ،حاکمیت ) درهر دوبخش آموزش (سازمان فنی وحرفه ای و…)وخدمات (وزارت بازرگانی و…) رانیز برتدوین استاندارد های لازم از دوجهت زیرموفق گرداند .

 

الف- آموزش :  استاندارد مراکزآموزشی (به روزکردن روش های آموزشی ) –مکان های آموزش-  تجهیزات ولوازم آموزشی وکمک آموزشی .

 

 

 

ب- آموزش:  استاندارد مکان وسالن ها – استاندارد تجهیزات ولوازم –استاندارد الگوی صحیح مصرف – مدیریت ومشتری مداری و… .

 

۳-    مدیران ومربیان آموزشگاه های مراقبت زیبایی وسالن ها :

 

بی شک درپرتو فرهنگ سازی وساماندهی الگوهای رفتاری وخدماتی وآموزشی وبه روز شدن اطلاعات ودانش دراین زمینه تأسیس دانشگاه این رشته بیش از هرعاملی موثر درپیشرفت وارتقاء مهارت کاربردی است .

 

 

۲-   تبیین وضعیت نیروی انسانی شاغل درآن حوزه :

 

 

کثرت فعالان هردوبخش آموزش (آموزشگاه های مراقبت  زیبایی از یک سو وهنرجویان ومتقاضیان علاقمند به فراگیری این مهارت )وخدمات (سالن های زیبایی از سوی دیگر ومردم ومشتریان روزافزون آن ها) درشهرها واستان ها ونقاط مختلف کشور قابل توجه است .

 

شاید جرأت به توان ادعاکرد تعداد سالن های زیبایی دربرخی شهرها از تعداد نانوایی بیشتر وافزونتر است واین از حیث کمی وتأثیر کیفی براخلاق اجتماعی لازم به توجه است .

 

از همین روتعداد شاغلین درصنف وصنعت آرایش وزیبایی بسیار زیاد وقابل توجه است وبی شک تأسیس دانشگاه رشته مراقبت زیبایی با موجی از استقبال از ادامه ی تحصیل دراین رشته به وفور فراهم است .

 

 

لذا جهت کسب اطلاعات موثق از سه راه لازم است اقدام گردد:

 

 

 

۱-  سازمان فنی وحرفه ای کشور به تفکیک استانی مبادرت به ارائه ی آمار واطلاعات آموزشگاه های مراقبت زیبایی «بانوان» وآرایش وپیرایش (آقایان )ومتوسط ثبت نامی های مراکز فوق الذکر دریکسال فعالیت نماید.

 

۲-  وزارت بازرگانی –مجامع امورصنفی واتحادیه ها به تفکیک شهرواستان ،آمار سالن های دارای مجوز فعالیت وفاقدمجوز رااعلام نمایند .

 

۳-  وزارت بازرگانی آمار شرکت ها وموسسات فعال درزمینه ی تولید – صادرات وواردات محصولات آرایشی وشاغلین آنهارااعلام نمایند.

 

 

 

۳-   حجم ومیزان سرمایه گذاری :

 

 

 

۱-۳- میزان سرمایه گذاری داخلی وخارجی دربخش محصولات وتجهیزات آرایشی وبهداشتی ومصرف آن درکشور ،به حدی قابل توجه است که ایران رابه دومین کشور مصرف محصولات آرایشی درخاورمیانه وهفتمین کشور مصرف کننده محصولات آرایشی دردنیا رسانده است واین اتفاق ورخداد به هیچ وجه دلچسب وپسندیده نیست ، بلکه مایه ی نگرانی است زیرا این رتبه امتیاز وفایده تلقی نمی شود تا مایه ی مباهات کشور باشد .

 

 

 

ولی متأسفانه میزان سرمایه گذاری های متعارف وغیر متعارف بسیار زیاد است حتی به نقل از منابع رسمی کشور درارائه ی گزارشات رسمی تخلفات وقاچاق کالا ،بخش مهمی ازاین کالاها به کالاها ومحصولات آرایشی بهداشتی مربوط است .

 

 

۲-۳- این شرکت پس از ارائه ی درخواست تأسیس دانشگاه  علمی کاربردی دررشته مراقبت زیبایی ،حسب انتظار ذوات آن نهاد علمی وخاصه از سوی معاونت محترم آموزشی دانشگاه جامع (جناب آقای برزویی)باحضور مشاور عالی ایشان جناب آقای دکترطاهری ومدیر کل دانشگاه های علمی کاربردی استان البرز جناب آقای دکتر روحیان ومعاون محترم ایشان آقای دکتر محمدیان مکان تجهیز شده وآماده ی بهره برداری آن دانشگاه واقع در : کرج – خ شهید بهشتی – روبروی کلینیک شهید بهشتی درمساحت ۴۰۰۰ متر مربع و۴۰۰۰ مترزیربنا و۴۰ کلاس آموزشی مورد بازدید وموافقت اولیه قرارگرفته که تصویرموافقت هاوکلیه مکاتبات تاکنون جهت استحضاربیشتر تقدیم حضورمی گردد. وازاین جهت نخستین سرمایه گذاری فرهنگی آموزشی جهت ساماندهی عرصه ی سلامت وزیبایی با موافقت آن نهاد زمینه سازی گردیده است .

 

 

۴- نقش آموزش نیروی انسانی دربهره وری از میزان سرمایه گذاری بعمل آمده ومقایسه آن با مدل های جهانی روز :

 

 

 

۱-۴- امروزه درکشورهای اسلامی وغیر اسلامی ودرسطح آموزش مهارت های آرایشی وزیبایی درقالب رشته های هنری،  مهارتی – پزشکی (مراقبت های پوستی)به شدت مورد توجه قرارگرفته اند .

 

 

۲-۴- درشرایط فعلی (کاهش سن آرایش – افزایش میزان مصرف محصولات – قاچاق کالاهای آرایشی – انتشار           سبک های آرایشی غیر بومی وغیر فرهنگی – منطبق نبودن محصولات آرایشی با شرایط اقلیمی وآب وهوایی – منطبق نبودن روش های آرایشی با فرهنگ وآداب ورسوم ایرانی اسلامی – شیوع روش های آموزشی منطبق به سلایق وصرفا ً معرفی محصولات توسط افراد حقیقی وحقوقی سود جو وفرصت طلب – تردد بسیار زیاد آرایشگران وفعالان این صنف به کشور های دیگر جهت فراگیری روش ها وسبک های آرایشی و… ) همه ی علاقمندان به ایران اسلامی ودلسوزان انقلاب اسلامی رابرآن می دارد تاباتدبیر وهوشمندی لازم فرآیند آموزشی این مهارت رابرای آموزش نیروی انسانی متقاضی دربخش های صنعتی – خدماتی وآموزشی که هریک به تفکیک ،پیش ازاین تشریح وتعریف شده اند را فراهم نماید .

 

 

۳-۴- تأسیس این رشته دردانشگاه علمی وکاربردی، به همه ی جوانب آموزشی درهرسه بخش صنعتی (فعالان تولید- واردات وصادرات – نیروی انسانی شاغل و….) آموزشی (مدیران ومربیان آموزشگاههای مراقبت زیبایی – پیرایش و…)خدماتی (مدیران وشاغلین سالن ها وانستیتوهای زیبایی وآرایشی )توجه جدی دارد .

 

 

 

 

 

ب- ایجاد این رشته چه مشکل از مشکلات کشور را حل می کند ؟

 

درپاسخ به این سوال مهم ،اولاًضرورت دارد توضیحات ارائه شده درمطالب فوق الاشاره مورد دقت نظر قرارگیرند .ثانیاً مشکلات مهم اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی ،هنری وآموزشی وبهداشت ومراقبت های لازم دراین بخش می توانند سامان یابند .درذیل به برخی از آنان اشاره می شود:

 

 

۱-  برنامه ریزی های آموزشی ومهارتی سلیقه ای وفاقد استاندارد لازم که پس از  «فنی وحرفه ای»توسط افراد حقیقی وحقوقی برای فعالان آموزشی (آموزشگاه داران) وخدمات «سالنداران »درسراسر کشور ارائه می گردند ،یکی ازمشکلات مهم آموزشی است که اغلب ضمن هزینه های هنگفت واتلاف وقت به جهت نادیده گرفته شدن فرآیند آموزشی ،دوره ها تکراری وبا صرف هزینه های هنگفت برگزار می شوند وازاین حیث موجبات نارضایتی همگان رادربردارد .

 

فلذا با تأسیس این رشته دردانشگاه هرگونه آموزش  مطابق فرآیند خویش تعریف واجراء می گردند وعلاقمندان به عنوان دانشجوی رشته ی مذکور پس از گذراندن ترم های تحصیلی رسماًآنچه که می بایستی درارتقاء سطوح کمی وکیفی مهارت خویش تحصیل نمایند را پشت سرمی گذارند.

 

بی شک سلیقه ای رفتار کردن افراد ، می تواند درصورتی که هدف ،آموزش نباشد.«فروش محصول – گشت وتفریح –سایر موارد »مولود انواع آسیب های اجتماعی بشود.

 

 

۲-  تورهای خارجی وداخلی که صرفاً بااهداف گردشگری درآمدزایی یامعرفی محصولات آرایشی وحتی سایر مطالع غیر فرهنگی وغیر اخلاقی ویژه ی آرایشگران درحال انجام است .گردشگری فی نفسه امری پسندیده وموجب کسب تجارب ارزشمند است وقرآن کریم نیز انسان ها رابه این مهم توصیه فرموده است .ولی متأسفانه درسال های اخیر بسیاری از افراد اعم از حقیقی وحقوقی با اهدافی غیر آموزشی وفرهنگی مبادرت به برگزاری انواع تورها به بهانه ی امرآموزش برای آرایشگران نموده اند که درنوع خود بدلیل مراعات نشدن اصول وضوابط آموزشی ، فرهنگی ، شئون اسلامی ، مولود برخی آسیب ها اجتماعی شده است .

 

 

لذا درصورت تأسیس دانشگاه رشته مراقبت زیبایی اولاًامکان این گونه تخلفات بشدت کاهش می یابندثانیاً حتی می تواند این اقدام موجب جلب توریست وعلاقمندان خارجی برای فراگیری سبک ها وروش های ایرانیان درمهارت آرایش وزیبایی باشد که از سایرکشور ها مراجعه ومبادرت به فراگیری دوره ها نمایند .

 

 

۳-    کاهش سن آرایش و متقابلاً افزایش مصرف محصولات آرایشی به دلایل:

 

ü     نبودن امکانات رسانه ای مناسب «رادیو تلویزیون » .

 

ü     عدم انسجام آموزش های فرهنگی دراین بخش .

 

ü   نبود سیستم اطلاع رسانی آموزش های بهداشتی خانواده ها درخصوص نحوه ی مصرف محصولات آرایشی وپیامدهای مثبت ومنفی آن وفرهنگ سازی آرایش .

 

 

ü     نبود استاندارد نحوه ی مصرف محصولات .

 

ü     و…

 

به هرحال بی توجهی به موارد فوق الاشاره وشاید دلایل دیگر که فرصت آن نیست ،موجب توجه جدی سودجویان واربابان صنعت لوازم وتجهیزات آرایشی وبهداشتی (داخل وخارج)به این مهم شده وگوی سبقت راازدولت ربوده اند وباابزار ماهواره (۴۰ شبکه ی فارسی زبان)وهمایش های استانی وشهری معرفی محصولات و… عملاً در تأمین منافع اقتصادی خویش فعال بوده اند.

 

اما با تاسیس این دانشگاه و در قالب تعریف دروس محتوایی رسما می توان بوسیله آموزش و تربیت صحیح دانشجویان این رشته در جهت فرهنگ سازی بیشتر و تبیین استانداردهای صحیح مصرف و معرفی الگوهای موفق گام برداشت و عملا دانش نحوه ی صحیح مصرف محصول و سن علمی آن را برای خانواده ها تشریح کرد .

 

 

۴-    شیوع سبک های آرایشی غربی و سایر کشورها در ایر ان :

 

در سال های اخیر مخصوصا تمایل زیادی به فراگیری روش ها و سبک های آرایشی غیر ایرانی و غیر بومی مشهود است و این تمایل دو دلیل کاملا روشن دارد :

 

۱-   دانسته و از سر ناچاری :

 

ایران به خاطر شرایط اقلیمی و آب و هوایی خاص خود که به کشور چهارفصل معروف است افراد با گونه های مختلف زیستی از جهت تفاوت رنگ پوست  و آناتومی چهره و خطوط چشم و گونه در آن با آداب و رسوم و فرهنگ بومی خود زندگی می کنند فلذا آرایشگران می بایستی مهارت چهره آرایی فرد را با هر رنگ پوست و تفاوت چهره و آناتومی بداند.

 

و از این جهت دانسته و از سرناچاری باید مهارت چهره پردازی به سبک های مختلف را نیز بداند .

 

۲– ندانسته و از سر غفلت :

 

بسیاری از افراد نیز سبک ها را صرفا به خاطر تبلیغات زیاد داخلی و خارجی و تمایلات شخصی و چشم و هم چشمی ها و … طالب و تقاضامندند که این امر خود مولود روش ها و رفتارهای ناپسندی شده که امروزه استفاده از این سبک ها را در اماکن عمومی و معابر و مراکز کاری و محل های فعالیت به وضوح می توان مشاهده نمود .

 

راه  حل :

 

با تاسیس این دانشگاه در رشته مراقبت زیبایی عملا بنا به توصیه رهبر فرزانه انقلاب در سال ۱۳۸۱ ودر جمع اعضای محترم شورای انقلاب فرهنگی که فرمودند :

 

بنده با مد خیلی موافقم ،جز آدم هایی  هستم که به مد گرایش دارند.اما مدی که از داخل جوشیده باشد ،چون مد یعنی ابتکار ونوآوری  نه چیزی که از بیرون بیاید.مد آرایش مو ولباس وحرف زدن ما ، همه اش دارد از بیرون           می آید و این درست نیست……

 

 

می توان آرایش ، آراستگی و زیبایی به سبک ایرانی و مطابق با فرهنگ و آداب و رسوم ملی و اسلامی را بنا نهاد و در ۳ گام:  پیشگیر ی–  کنترل و مهار آسیب های مولود سبک های غیر ملی و غیر اسلامی به پیش رفت .

 

 

امروزه در جهان بالاخص کشورهای اروپایی حتی آرایش و پرداختن به زیبایی امکان خاص خودش و جای و زمان مخصوص به خودش را می طلبد . به عغنوان مثال آرایش مجالس و مهمانی ها – محیط کار و فعالیت آنان – منزل و شب با هم متفاوت است .

 

فلذا می توان در پرتو تأسیس این رشته در دانشگاه آرایش ، آراستگی و زیبایی را در پنج آیتم ذیل نهادینه کرد:

 

 

 

۱-    آرایش ، آراستگی و زیبایی در خانه «به سبک ایرانی».

 

۲-  آراستگی و زیبایی در محیط کار و فعالیت اجتماعی «به سبک ایرانی».

 

۳- آراستگی و زیبایی در اماکن و معابر عمومی «به سبک ایرانی».

 

۴- آرایش ، آراستگی و زیبایی در مجالس و مهمانی ها «به سبک ایرانی».

 

۵- آرایش ، آراستگی و زیبایی عروس ایرانی .

 

 

۵-   شیوع بیماریهای پوستی و ریزش مو:

 

 

 

 بطور قطع یکی از صنوف و فعالانی که بطور مستقیم با پوست و موی افراد در تماس هستند ، آرایشگران می باشند متاسفانه در اثر فقر علمی و مهارتی آرایشگران در بخش مراقبتهای پوستی و مو در بسیاری از موارد ناخواسته و غیرعمد آنان مرتکب بروز بیماری ها و عوارض مختلف پوستی وسوزندان ویا ریزش موی مشتریان خود می شوند و این نکته بسیار بر سلامت خانواده و بروز کدورت و … نیز موثر است .

 

بنابر این :

 

با تاسیس دانشگاه در رشته مراقبت و زیبایی می توان بخش های علمی مراقبت های پوستی و مو را در مباحث علمی و تدوین محتوایی دروس در این رشته پیش بینی کرد تا بدینوسیله مشکلی دیگر از مجموع مشکلات نیز تا حدودی رفع و کنترل گردد .

 

و بسیاری موارد دیگر که با تاسیس دانشگاه علمی کاربردی که در رشته مراقبت و زیبایی می توان از آن انتظار داشت تا نسبت به رفع مشکلات موجود توفیق یافت .

 

 

 

 

 

ج – ارتباط این رشته با رشته های موجود دانشگاهی :

 

 

بی شک این رشته در برخی موارد نظیر متعادل سازی چهره – مراقبت های پوستی با برخی رشته های دیگر امکان ارتباط نزدیک از حیث محتوا خواهد داشت ولی قطعا وجود رشته های دانشگاهی که بطور خاص و موردی با این رشته می توانند پیوند محتوایی و علمی داشته باشند مکفی و پاسخگوی نیازهای تخصصی و حرفه ای این رشته (مراقبت زیبایی) نخواهد بود بنابراین وجود رشته ی گریم و چهره پردازی ( جزء مهارت های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) و رشته ی پوست و اسکینکر ( جزء دانش و علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ) نمی توانند پاسخگوی همه ی نیازهای مهارت ورشته ی مراقبت زیبایی باشد .

 

بنابراین ، بطور ویژه و خاص می توان از محتوا و سیلابس درسها و دوره های تدوین شده ی آموزشی و ترمیک            رشته های مذکور نیز در تدوین محتوای آموزشی به عنوان اشتراکات محتوایی بهره جست و استفاده برد .

 

 

 

 

 

 

د- وجود رشته ی مراقبت زیبایی در دانشگاه های خارج از کشور :

 

 

بی شک تنوع رشته های مهارتی در دانشگاه های دولتی و آزاد کشور های مختلف جهان بسیار چشمگیر و قابل توجه است.در اغلب کشورهای جهان در خصوص رشته آرایش و زیبایی با همان عنوان یا نزدیک به آن رشته های فعالی دایراند و وجود برخی از همین مراکز علمی در سایر کشور ها  موجب میل و اشتیاق ایرانیان برای سفر به آن کشورها نظیر : سوریه «دانشگاه علوم و فنون و تکنولوژی» ترکیه «دانشگاه قاضی»لبنان«آکادمی ها و دانشگاه های رسمی» مالزی و … شده و نظر به اینکه دانشگاه ها و مراکز مذکور و مستقر در کشورهای اروپایی پذیرفته اند که دوره های کوتاه مدت را برای ایرانیان وسایرعلاقمندان ازکشورهای دیگر درهمراه با ارائه ی خدمات آموزشی وگواهینامه پایان دوره ازهمان دانشگاه نظر بگیرند ، بازار ثبت نام و اعزام هنرجویان ایرانی بسیار جلوه کرده است .

 

خاتمه :

 

در پایان به آن نهاد علمی اطمینان داده می شود میل و اشتیاق فعالان صنف و صنعت مرتبط با آرایش و زیبایی در کشور جهت ادامه تحصیل در رشته ی مرتبط با خود بسیار قابل توجه و زیاد است .

 

این شرکت در یک نظر سنجی مبادرت به جمع آوری تقاضا و موافقت فعالان این رسته و رشته در یکی از نمایشگاه های تخصصی آرایشی در مهرماه سال جاری نموده که به پیوست این استشهاد جهت استحضار بیشتر خدمتتان تقدیم می گردد .

 

 

توفیقات روز افزون همه ی فعالان فرهنگ و آموزش عالی ایران اسلامی را از درگاه خداوند سبحان مسئلت داریم .

 

 

 

ان رحمت الله قریب من المحسنین

 

با تجدید احترام – حسین نورالدین حاج حسینی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل