شرایط تعیین سطح و ضوابط  همکاری فعال

اینجانب:……………………………………………….. فرزند:………………………. به شماره شناسنامه:………………………..کد ملی:………………………………….

صادره از:…………………………متولد:    /      /     ۱۳ دارای کد مربی O    مدرس O   …………………………………………………. از شرکت بین المللی مکاپ

شماره همراه : ………………………………………………… خط تلگرام : ………………………………………………. و تلفن تماس :……………………………………

به نشانی :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

با علم به تمامی مندرجات در قرارداد و تعهداتم به شرکت در زمینه همکاری و عمل به شیوه نامه تعیین سطح و فعالیت آموزشی در شرکت مکاپ و در زمینه مشاوره تعیین سطح ، مراعات نکات ذیل را تعهد می نمایم :

لذا در صورت تخلف از موارد مطروحه در قرارداد فی مابین و تعهداتی که داده ام رسما و شخصا در برابر مراجع قانونی و در برابر شرکت پاسخگو می باشم.

الف- نحوه همکاری در زمینه مشاوره تعیین سطح (سطوح A, B, C, D):

    از آنجا که ملاک فعالیت و خدمات آموزشی و مشاوره ای بر اساس موضوع فعالیت شرکت مد نظر است و اینجانب کاملا در مورد شرایط همکاری و مشارکت با شرکت با عنوان مربی / مدرس  توجیه می باشم متعهد می گردم صرفا بابت تعیین هر سطح از ۴ سطح تعیین شده و خدمات مشاوره تعیین سطح مطابق تعرفه ای که شرکت معین می نماید  از داوطلب دریافت و بابت مدارک به شرکت پرداخت نمایم.)

ب- نحوه همکاری در زمینه خدمات آموزشی و  مشاوره تعیین سطح (گرایش های مختلف):

از آنجا که ملاک فعالیت در زمینه ارائه خدمات آموزشی و  مشاوره ای بر اساس موضوع فعالیت شرکت مد نظر است و اینجانب کاملا در مورد شرایط همکاری و مشارکت با شرکت به عنوان مربی / مدرس  توجیه می باشم متعهد می گردم صرفا بابت ارائه خدمات مشاوره تعیین سطح داوطلبان در گرایش های مختلف در عرصه آرایش و زیبایی با هماهنگی شرکت و طبق شیوه نامه های شرکت رفتار نمایم. لذا تعهد می نمایم بابت  تشکیل پرونده ، تبلیغ و اعلام در سایت رسمی ، صدور گواهینامه و هر یک از خدمات آموزشی و مشاوره ای درخصوص هرگرایش  مطابق ضوابط و شرایطی که شرکت تعیین می نماید اقدام نمایم .

تذکر : چنانچه مربی / مدرس بر اساس مجوزهای قانونی دیگری که در زمینه ی آموزشی دارد ، مبادرت به آموزش هنرجو نماید  و بنا به درخواست هنرجو بخواهد از مدارک تعیین سطح یا سایر گواهینامه ها به هنرجو ارائه نماید می تواند فقط اقدام  به دریافت وجه تشکیل پرونده و صدور مدارک بابت مدارک تعیین سطح و بابت مدارک تک رشته نماید و سهم خود را که قبلا از آموزش دریافت نموده است در هزینه ها نیاورد .

فلذا اینجانب مجاز نخواهم بود تحت عنوان نمایندگی شرکت بین المللی مکاپ (مهد کارآفرینان پگاه پایا) یا تحت هر عنوان دیگری و به نام شرکت مذکور مبادرت به اطلاع رسانی و جذب و ثبت نام از داوطلبان بابت دوره آموزشی و صدور گواهینامه شرکت مکاپ به عنوان گواهینامه ی آموزشی نمایم زیرا این روش مصداق واقعی و حقیقی اغفال اشخاص و ایراد تهمت به شرکت و موجب بی اعتباری  کار و تیرگی روابط و در نهایت کنسل شدن امتیاز همکاری و عضویت و پاسخگو بودن اینجانب به عنوان خاطی در برابر مراجع قانونی در تهران است . و قطعا اینجانب مسئولیت کامل این قبیل تخلفات را عهده دار می باشم .

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء و اثر انگشت