اهداف اصلي شركت
در راستای اهداف نظام مقدس جهموری اسلامی

الف–بخش کار آفرینی:
۱٫ ایجاد تفاهم ومشارکت فعال با ارگان ها، نهاد ها،تشکل های صنفی واتحادیه هاوبطورکلی تشکل های کارآفرین.
.۲ فراهم سازی زمینه های لازم جهت هم اندیشی مدیران کار آفرین کشور.
.۳ مکانیزه کردن خدمات و تسهیلات قابل ارائه به کارآفرینان.
.۴ تهیه و تدوین دستور العمل روان سازی و بهبود ضوابط و مقررات.
.۵ فراهم سازی زمینه های لازم جهت جلب و بکارگیری سرمایه های داخلی و خارجی.
.۶ امکان برخورداری از تجربیات و نتایج تحقیقات و پژوهش های علمی مفید درزمینه کارآفرینی و اشتغال در کشورهای جهان و تطبیق آن با کشور.
.۷ امکان دستیابی به بازارها و تجربیات سایر کشورها.
.۸ امکان توسعه و پیشرفت پروژه های زود بازده کارآفرین در سراسر کشور.
.۹ تدوین فرهنگ مشاغل بر اساس نیاز سنجی ، امکان سنجی و توجه به آسیب شناسیاشتغال به منظور دستیابی به استاندارد های لازم جهت مشاغل دائم و موقت.
.۱۰ فراهم نمودن زمینه های اشتغال با انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگ سازی لازم.

ب- بخش اختصاصی:
.۱ کرامت بخشی و ارزش آفرینی به خدمات عرصه ی آرایش و زیبایی کشور.
.۲ تجلیل از نخبگان و پیشکسوتان هنر زیبایی کشور.
.۳ فراهم سازی زمینه های لازم جهت ایجاد و توسعه ی آرایش به سبک ایرانی( I . M . S)
.۴ فرهنگ سازی و الگو آفرینی در بخش خدمات آرایش ، پیرایش و متعادل سازی کشور.
.۵ تبادل فرهنگی ، نقل و انتقال تجربیات مفید در عرصه ی هنر آرایش و زیباییبر اساس روش های موجود در دنیا و متدهای پیشرفته در عرصه بین الملل.
.۶ زمینه سازی جهت هدفمند شدن همایش ها و سمینارهای آموزشی با موضوع آرایش وپیرایش و متعادل سازی از طریق ارائه ی خدمات مشاوره ای تعیین سطح شرکت.
.۷ شناسایی استعدادهای درخشان در زمینه هنر زیبایی و ایجاد امکانات ، فرصت وامکان ارتقاء مهارت های تکمیلی برای ارتقاء طلبان و داوطلبان و زمینهاستفاده از تجربیات آن ها